Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Cookies opětovné zapnutí

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
spoločnosti KERA D.L.K., s.r.o., sídlo: A. Hlinku 2247, Čadca 022 01, IČO: 36 002 712, zápis: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 3366/L

1. Všeobecné podmienky

1.1 Predávajúcim je spoločnosť KERA D.L.K., s.r.o.(prevádzkovateľ internetového obchodu www.kera.sk), sídlo: A. Hlinku 2247, Čadca 022 01, zápis: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 3366/L,IČO: 36 002 712, DIČ: 2020422712, IČ DPH: SK2020422712, tel. +421 41 433 4930, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (ďalej v texte len ako „predávajúci“).
1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom následnej kúpy takto špecifikovaného tovaru.
1.4 Všeobecné obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania. Obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je konečným spotrebiteľom, sa rieši v zmysle individuálne dojednaných podmienok. To znamená, že predávajúci je oprávnený jednostranne odmietnuť uzavretie kúpnej zmluvy. O tejto skutočnosti informuje kupujúceho písomne na jeho emailovú adresu uvedenú v objednávke.
1.5 Používaním webstránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci jednoznačný súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.
1.6 Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné až do momentu vydania nových Všeobecnýchobchodných podmienok. Označenie orgánu dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, ul. Predmestská 71, 011 79 Žilina.

2. Objednanie tovaru

2.1 Kupujúci môže tovar objednávať nasledovnými spôsobmi:
a) prostredníctvom nákupného košíka na webstránke predávajúceho,
b) telefonicky,
c) emailom.

2.2 Objednávka kupujúceho uskutočnená prostredníctvom internetového obchodu alebo prostredníctvom telefónu je záväzným návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim a kupujúci sa týmto zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tento tovar dohodnutú cenu.
2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania kupovaného tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné, pokiaľ ich predávajúci potvrdí a zmení stav na „potvrdená“.
2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu správny druh a množstvo tovaru podľa potvrdenej objednávky a v dohodnutej cene.
2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť v Zákazníckej sekcii na webstránke predávajúceho, telefonicky alebo emailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky emailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle finančné prostriedky späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si predávajúci a kupujúci spolu dohodnú.
2.6 Všetky prezentácie tovaru, ktoré sú umiestnené vo webovom rozhraní predávajúceho,sú informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu pre daný tovar. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade predávajúci kupujúcemu ihneď vráti uhradenéfinančné prostriedky v plnej výške alebo mu ponúkne náhradný tovar, prípadne iné riešenie.Toto všetko zrealizuje predávajúci výlučnepo dohode a so súhlasom kupujúceho. Predávajúci má právo zrušiť objednávku rovnako v prípade, ak sa mu nepodarí skontaktovať s kupujúcim a takto overiť jeho totožnosť (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).
2.7 Niektorý ponúkaný tovar je vyrábaný na základe objednávky. Pri tomto druhu tovaru si predávajúci vyhradzuje právo dojednania presného termínu dodania s kupujúcim telefonicky alebo emailom. Preferovaný termín dodania je možné zadať pri zostavovaní objednávky do poznámky tejto objednávky.

3. Cena tovarov

3.1 Ceny tovarov zverejnené na webovom rozhraní predávajúceho sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich príplatkov. Ceny tovarov zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazené na webovom rozhraní predávajúceho. Ceny sú maloobchodné. Veľkoobchodné ceny budú poskytnuté odberateľom po preverení ich registračných údajov – IČO a pod. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
3.2 Predávajúci je platcom DPH.
3.3 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena je odvodená od veľkosti a hmotnosti objednaného tovaru.....
3.4 Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní predávajúceho platia iba pre prípady doručovania tovaru v rámci územia Slovenskej republiky. Zasielanie tovaru do zahraničia je možné a bude vždy dohodnuté prostredníctvom emailu.
3.5 Využívanie poskytnutých zliav - Zľavy nie je možné kombinovať. Nárok na zľavu bude uplatnený po prijatí a kontrole objednávky. V prípade, že výška objednávky po uplatnení zľavy klesne pod hodnotu 75,- EUR, poštovné bude k cene pripočítané.

4. Platby

4.1 Platby za tovar môže kupujúci realizovať prostredníctvom dobierky alebo prevodom na účet predávajúceho na základe proforma (zálohovej) faktúry. Na základe odoslanej objednávky bude predávajúcim vystavená proforma (zálohová) faktúra, ktorú tento zašle spolu s potvrdením objednávky kupujúcemu emailom. Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:
a) dobierkou,
b) bankovým prevodom,
c) priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho,
d) platobným systémom CardPay,
e) platobným systémom Tatra Pay.

4.2 Platba je možná iba v mene EUR.
4.3 Daňový doklad (faktúru) zasiela predávajúci kupujúcemu emailom.
4.4 Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu zálohy od kupujúceho vopred.

5. Termín dodania objednaného tovaru

5.1 Objednaný tovar z ponuky predávajúceho je odosielaný kupujúcemu ihneď po pripísaní platby za tovar na účet predávajúceho. V prípade dobierky je tovar zasielaný ihneď, pokiaľ je dostupný na sklade. V prípade, že tovar nie je dostupný skladom, tento je odosielaný až po jeho doplnení na sklade. O dobe doručenia tovaru je kupujúci informovaný pri zmene stavu objednávky na "Potvrdená". Termíny vybavenia objednávky sa orientačne pohybujú v rozpätí od 1 - 10 pracovných dní. Pri dlhšom termíne vybavenia objednávky bude kupujúci na tieto skutočnosti upozornený.
5.2 V prípade, že kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má kupujúci možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

6. Doručenie tovaru

6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:
a) osobný odber,
b) kuriérska prepravná služba.

6.2 Miesto odberu resp. doručenia tovaru je určené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
6.3 Tovar je expedovaný primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a nepoškodenosť zásielky.
6.4 Spolu s doručovaným tovarom dodáva predávajúci kupujúcemu taktiež dodací list. Predávajúci rovnako dodáva spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list, ak tieto vyžaduje povaha tovaru.
6.5 Za tovar nesie zodpovednosť predávajúci, a to až do momentu jeho prevzatia kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim v momente, kedy tento písomne potvrdí prevzatie doručeného tovaru.
6.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

7. Odstúpenie od zmluvy (odstúpenie od vybavenej objednávky)

7.1 V zmysle ustanovenia § 7 zákona č.102/2014 Z.z. zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru.
7.2 Kupujúci je pri vrátení tovaru v zmysle odstúpenia od zmluvy povinný tento vrátiť:

a) nepoškodený,
b) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie k tovaru, ...), tovar je kupujúci povinný vrátiť s pôvodným obalom, v prípade textílií nepraný (pri tovare, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť - napr. z hygienických dôvodov matrace, spodná bielizeň...), v stave v akom tovar prevzal (predávajúci bude akceptovať, že tovar nebolo možné zložiť do pôvodného tvaru, napríklad v prípade posteľných obliečok),
c) vrátane priloženého dokladu o kúpe a doklade preukazujúcom úhradu za predmetný tovar.

7.3 V prípade, že sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Všeobecných obchodných podmienok, je rovnako povinný:
a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy (vybavenej objednávky), uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie finančných prostriedkov, pričom kupujúci môže využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu týchto obchodných podmienok,
b) zaslať tovar spätne na adresu predávajúceho - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).

7.4 Po splnení podmienok v zmysle bodov 7.1 až 7.3 týchto Všeobecných obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je následne predávajúci povinný:
a) prevziať tovar naspäť,
b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy (vybavenej objednávky) celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za spätnú dopravu.

7.5 Kupujúci berie na vedomie, že nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípadoch:
• od dodávky tovaru, ktorý bol upravený podľa želania spotrebiteľa alebo jeho osobou (zákazková výroba);
• od dodávky tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ale aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;
• od dodávky tovaru v uzatvorenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť;
• od dodávky zvukových alebo obrazových nahrávok alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal.

7.6 V prípade, že vrátený tovar bude nekompletný alebo poškodený, môže predávajúci požadovať od kupujúceho finančnú hodnotuzodpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v zmysle §10 ods.4 zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
7.7 Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, a to tak, že pokiaľ dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť aj poskytnutý darček.
7.8 Zakúpené poukazy nie je možné vymeniť späť za finančnú čiastku. Prípadný rozdiel v cene vybraných výrobkov a hodnote poukážky nie je vratný.
7.9 Upozornenie vzťahujúce sa na špecifický tovar – textil. Pri zakúpení a následnom dodaní tohto druhu tovaru žiadame kupujúceho, aby pri prevzatí tovaru dôkladne skontroloval stav dodaného tovaru. V prípade zistenia výskytu fľakov alebo iných vád na farebnom prevedení dodaného tovaru - textilu, predávajúci nedoporučuje v žiadnom prípade tieto vady odstraňovať praním alebo inou chemickou úpravou tovaru! V danom prípade je nutné požiadať o výmenu dodaného tovaru (Grafické zobrazenia od výrobcu zobrazenépri tovare sú informatívneho charakteru,v skutočnostimôže nastať posun vo vzore pri obliečkach, za ktorýale nenesie zodpovednosť predávajúci. V tomto prípade bude vada uplatnená zo strany predávajúceho voči výrobcovi a následne dodanie zhodných párových kusov.).

8. Záruky a reklamácie

8.1 Práva a povinnosti zmluvných strán vzťahujúce sa k chybnému plneniu sa riadiaustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, a to najmä ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vybavovanie reklamácií sa súčasne riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru.
8.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri tovare uvedená iná záručná doba. V prípade, ak je na produkte, jeho obale či v návode vyznačená v súlade s relevantnými právnymi predpismi iná lehota k použitiu tovaru, uplynie záručnádoba uplynutím tejto lehoty. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení tovaru(priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje rovnako v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.
8.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.
8.4 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
• má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a boli prezentované na základe reklamy,
• sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
• tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorenej vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
• je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
• tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
8.5 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry a dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady. Ustanovenia uvedené v čl. 8.4 všeobecných obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

8.6 POSTUP REKLAMÁCIE:
8.6.1 Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho emailom alebo telefonicky o vade dodaného výrobku.
8.6.2 Kupujúci je povinný zaslať produkt späť na adresu spoločnosti predávajúceho.
8.7 INÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN:
8.7.1 Kupujúci nadobúda vlastníctvo k zakúpenému tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
8.7.2 Mimosúdne riešenie sťažností kupujúcich/spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.
8.7.3 Prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúcim možno riešiť predovšetkým mimosúdnou cestou. V takom prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporu v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI). Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov nájdete na internetovej webstránke SOI https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.
8.7.4 Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 3366/L, IČO: 36 002 712, DIČ: 2020422712, IČ DPH: SK2020422712, tel. +421 41 433 4930, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (ďalej v texte len ako „predávajúci“). Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Dozor nad činnosťou predávajúceho vykonáva orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, ul. Predmestská 71, 011 79 Žilina.

9. Ochrana osobných údajov

9.1 Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom internetového obchodu www.kera.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len spoločne ako „ZOOÚ"). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky.
9.2 Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, email. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.
9.3 Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetový obchod www.kera.sk, zákazník súhlasí s tým, aby v súlade so ZOOÚ predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho registrácii. Zákazník tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a/alebo zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom predávajúceho na účely propagácie a marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci a prípadne tretie osoby, s ktorými táto spoločnosť uzatvorila príslušné zmluvné dojednania, posielali zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe v zmysle zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame a zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefón, email a pohlavie. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.
9.4 Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania predávajúceho) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
9.5 Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru (kuriér DPD / prepravná spoločnosť). Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na email Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom, a to vždy v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) tzv. GDPR. Zákazník, resp. dotknutá osoba má najmä nasledovné práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov:

Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
a) právo na prístup, v rámci ktorého má zákazník právo vedieť, aké údaje o ňom spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, kde jeho osobné údaje získavame, komu ich odovzdávame, kto ich mimo danú spoločnosť spracováva a aké má zákazník ďalšie práva súvisiace so spracovaním osobných údajov. Všetky tieto informácie nájdete vyššie. Ak si nebude zákazník istý, aké osobné údaje o ňom spoločnosť KERA D.L.K., s.r.o. spracováva, môže sa na túto skutočnosť informovať a pokiaľ tieto údaje spoločnosť spracovávať bude, má zákazník právo k nim získať prístup. V rámci práva na prístup môže zákazník spoločnosť požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov. Prvá kópia je zadarmo, ďalší kópie s poplatkom.
b) právo na prenos údajov - v prípade osobných údajov, ktoré KERA D.L.K., s.r.o. spracováva automatizovane, má zákazník právo získať poskytnuté osobné údaje od KERA D.L.K., s.r.o., a to v bežne používanom formáte, alebo má právo požadovať ich odovzdanie inému správcovi.
c) právo na opravu spracúvaných osobných údajov, ktoré sú nepresné alebo neúplné, v rámci ktorého má zákazník právo na to, aby ich spoločnosť bez zbytočného odkladu opravila, prípadne doplnila, a to po patričnom overení zákazníkovej totožnosti.
d) právo na výmaz, v rámci ktorého má zákazník v niektorých prípadoch právo, aby spoločnosť bez zbytočného odkladu jeho osobné údaje vymazala. Ide o nasledujúce prípady:
• spoločnosť už zákazníkove osobné údaje nepotrebuje na účely, na ktoré ich spracovávala,
• zákazník odvolá súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, ku ktorých spracovaniu je jeho súhlas nevyhnutný a spoločnosť zároveň nemá iný dôvod, pre ktorý by tieto údaje potrebovala naďalej spracovávať,
• zákazník využije svoje právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré spoločnosť spracováva na základe ich zákonných záujmov, a spoločnosť zistí, že už žiadne také oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nemá,
• zákazník sa domnieva, že spoločnosťou vykonávané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi.
Toto právo na vymazanie sa neuplatní v prípade, že spracovanie osobných údajov zákazníka je naďalej potrebné pre splnenie právnej povinnosti spoločnosti alebo určenie, výkon alebo obhajobu jej právnych nárokov.
e) právo na obmedzenie spracovania, ktoré môže okrem práva na vymazanie zákazník využiť a v rámci ktorého môže v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu jeho osobných údajov a aby tieto údaje neboli naďalej predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania, a to nie navždy (ako v prípade práva na vymazanie), ale iba na obmedzený čas.
f) právo namietať proti spracovaniu, v rámci ktorého môže zákazník namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré spoločnosť spracováva na základe svojho legitímneho záujmu. Čo sa týka marketingových aktivít, prestane spoločnosť zákazníkove osobné údaje spracovávať bez ďalšieho upozornenia; v ostatných prípadoch tak urobí, ak nebude mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby v takomto spracovaní pokračovala.
g) právo podať sťažnosť, ktorá zákazníkovi umožňuje predložiť sťažnosť príslušného dozorného úradu, napriek uplatneniu uvedených práv. Toto právo môže zákazník uplatniť predovšetkým vtedy, ak sa domnieva, že jeho osobné údaje spracúva spoločnosť neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti spoločnosti uskutočňujúcej spracovanie osobných údajov môže zákazník podať na Úrad pre ochranu osobných údajov - webová stránka https://dataprotection.gov.sk/uoou/.
9.6 Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie tejto informácie.

10. Záverečné ustanovenia

10.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
10.2 Predávajúci si vyhradzuje právo znenie týchto Všeobecných obchodných podmienok meniť a dopĺňať bez predchádzajúceho upozornenia. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 29.03.2021 a rušia predchádzajúce znenie Všeobecných obchodných podmienok.

 

Poučenie spotrebiteľa o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru v zmysle § 622 a 623 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

Podľa § 622 zákona č.40/1964 Zb. platí:
(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
(2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
(3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Podľa § 623 zákona č.40/1964 Zb. platí:
(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy
Uplatnenie reklamácie ‐ reklamačný list

Overené zákazníkmi

100% Zákazníkov odporúča obchod

O nás

Spoločnosť KERA D.L.K. s.r.o. sa zaoberá predajom bytového textilu ako sú záclony, obliečky, obrusy, prehozy, uteráky a ďalšie. Ponúkame výrobky s mimoriadnou snahou o inováciu, kde sa kladie dôraz na kvalitu spracovania i moderný dizajn a vzhľad.

Tovar je zo všetkých obľúbených materiálov, ako je bavlna, bavlnený satén, polyester, krep, bambusový satén alebo flanel.

Kontakt na predajne

Predajňa Čadca:
A.Hlinku 2247, Čadca
Pracovné dni: 8:00 - 16:00, Víkend zatvorené
V období 22.12.2023 - 7.1.2024 zatvorené
Telefon: 041 / 433 4930