Tovar objednaný po 22.12.2020 bude doručený až po 7.1.2021.

Děkujeme všetkým zákazníkom za priazeň a prejeme Vám Veselé Vianoce a šťastný nový rok.

Obchodné a dodacie podmienky

 

Prevádzkovateľ (dodávateľ)

v zast.: Petr Dorda

Kera.sk d.l.k.
A.Hlinku 2247, Čadca
IČO: 0036002712
DIČ: 2020422712

Objednávateľ (zákazník, kupujúci)

je osoba, alebo spoločnosť, ktorá si vybrala služby alebo tovar na našich stránkach (*1).  

 

Objednanie tovaru

Objednávateľ musí uviesť pri registrácii pravdivo všetky povinné údaje. Objednávka je príkazom pre prevádzkovateľa na vystavenie presnej objednávky od objednávateľa (berú sa do úvahy zľavy, ktoré systém nevie započítať, zodpovedanie otázok ohľadom tovaru).
Všetky objednávky podané prostredníctvom jedného z internetových obchodov (*1) sú záväzné, pokiaľ ich prevádzkovateľ potvrdí a zmení stav na "potvrdená".


Niektoré ponúkané produkty sú vyrábané na základe objednávky. Presný termín dodania bude dojednaný telefonicky, alebo emailom. Preferovaný termín dodania je možno zadať pri zostavovaní objednávky do poznámky. Zasielanie tovaru do zahraničia je možné a bude vždy dohodnuté pomocou emailu.

Ceny na našej stránke sú uvedené vrátane 20% DPH. Ceny sú maloobchodné. Veľkoobchodné ceny poskytneme odberateľom po preverení údajov – IČO.

 

Využívanie našich poskytovaných zliav

Zľavy nie je možné kombinovať. Nárok na zľavu uplatníme po prijatí a kontrole objednávky. Pokiaľ výška objednávky po uplatnení zľavy klesne pod 75 Eur, poštovné bude pripočítané.

 

Termíny dodania objednaného tovaru
 

Objednaný tovar z našej ponuky je odosielaný ihneď po pripísaní platby na účet. V prípade dobierky tovar zasielame ihneď, pokiaľ je dostupný na sklade, inak až po doplnení skladu (o dobe doručenia Vás ihneď informujeme pri zmene stavu objednávky na "Potvrdená"). Termíny vybavenia objednávky sa pohybujú v rozpätí od 1 - 10 pracovných dní. Pri dlhšom termíne Vás na to upozorníme.

Prevzatie zásielky

Zákazník je povinný si pri prevzatí zásielky,  bezodkladne skontrolovať obsah zásielky a akúkoľvek námietku vyjadriť čo najskôr, najneskôr do 7 dní od prevzatia.

 

Storno objednávky


Objednávateľ môže svoju objednávku stornovať e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Ako predmet emailu musí byť uvedené slovo STORNO.

Pokiaľ objednávku riadne stornoval v čase, keď ešte tovar nebol zaslaný, bude mu zaplatená kúpna cena vrátená - odoslaná do 15 pracovných dní späť bezhotovostným prevodom.  Pokiaľ bola objednávka STORNOVANÁ v čase, kedy bola odoslaná a nevyzdvihnutá kupujúcim (pri platbe prevodom, alebo na dobierku), predávajúci má právo žiadať kupujúceho - objednávateľa o náhradu poštovných nákladov (vynaložených smerom ku kupujúcemu a návrat balíka k predávajúcemu).

Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom

V zmysle § 12 zákona, bod 1 O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od  uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote priložený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade osobného odberu v priestoroch predávajúceho, t.j. ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobnv priestoroch miesta predávajúceho.

Tovar je kupujúci  povinný vrátiť  úplný, s pôvodným obalom, nepoškodený, v prípade textíli nepraný ( tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť -napr. z hygienických dôvodov matrace, spodná bielizeň...),, v stave v akom tovar prevzal (akceptuje sa samozrejme, že tovar nebolo možné zložiť do pôvodného tvaru, napríklad v prípade posteľných obliečok).

Predávajúci si vyhradzuje právo pri vrátení tovaru účtovať storno poplatok v prípade ak pri vrátení tovaru vzniknú nevyhnutné náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu.

Lehota na vrátenie penazi 15 dní: 108/2000 ZÁKON o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji § 12 Odstúpenie od zmluvy 4b.

KEDY NIE JE MOŽNÉ odstúpiť od zmluvy (vybrané zo zákona  č. 108/2000 Z. z, .§ 12 zákona):

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
a) poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na
odstúpenie od zmluvy podľa odsekov 1 až 3,
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu,
ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo *tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,
d) predaj zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov,22) ktoré spotrebiteľ rozbalil,
e) predaj novín, časopisov a periodickej tlače,
f) lotérie a iné podobné hry.21)

Upozornenie týkajúce sa textilu: Dôkladne si skontrolujte pri prevzatí tovaru stav dodaného tovaru. Pokiaľ objavíte fliačiky, alebo inú vadu vo farebnom prevedení, v žiadnom prípade sa nesnažte túto vadu vyprať, ale požiadajte o výmenu v rámci 7 dňoch podľa vyššie spomenutého zákona.  
Obrázky od výrobcu sú informatívne. Môže nastať posun vo vzore pri obliečkach, za ktorú nenesieme zodpovednosť. V tomto prípade žiadame výrobcu o dodanie zhodných párových kusov.

Darčeky k objednávke: v prípade odstúpenia od zmluvy, zákazník je povinný vrátiť tovar spolu s darčekom, ktorý mu bol zaslaný.

Dodatočná informácia:
V súlade s ust. § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení (ďalej len „zákon“) je zrejmé, že pokiaľ bol tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa (vrátane úpravy dĺžky, šírky a obšitia záclony), spotrebiteľ nemôže od takejto zmluvy odstúpiť.

Doklady potrebné k identifikácii (pri odstúpení od zmluvy, príp. reklamácia)


Kupujúci je povinný spolu s tovarom, ktorý zasiela na našu adresu skladu fa KERA do Čadce na A.Hlinku 2247  - priložiť všetky doklady týkajúce sa kúpy. 

1. Kópiu faktúry za tovar (originál je súčasť balíka)
2. Originál obal aj so všetkými štítkami a farebnými označeniami tovaru (iba v prípade odstúpenia od zmluvy, prípadne výmeny tovaru za iný vrámci prvých 7 dní - viď Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom).
3. Kópiu dokladu o zaplatení (platba požadovanej čiastky - príjmový doklad od kuriéra, príp. doklad o zaplatení na pošte, alebo kópia platobného príkazu - príp. iný doklad preukazujúci úhradu)
4. Sprievodný list spolu s kompletnými údajmi a požiadavkami. V prípade odstúpenia od zmluvy - uviesť aj číslo účtu, kde bude požadovaná čiastka za tovar vrátená.

Pokiaľ chýbajúce dokumenty nebudú súčasťou balíka, vyzveme Vás emailom na doplnenie.
Lehota na zaslanie chýbajúcich dokumentov (stačí zaslať oskenované) sa predlžuje o 5 dní.
Pri nesplnení tejto lehoty vrátime zákazníkovi tovar naspať.

 

Zodpovednosť za vady

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena, ak bol kupujúci na to upozornený.  Zákazník je povinný skontrolovať dodaný tovar pri jeho prevzatí a reklamovať zjavné vady. Za zjavné vady sú považované vady zistiteľné pri preberaní tovaru, a to najmä: množstevný a sortimentný rozdiel, nesprávny rozdiel mimo povolenej odchýlky pri posteľných obliečkach, plachtách a iných textíliách (1-3cm), nesprávne strihaná a použitá látka (zjavný a viditeľný rozdiel pri dvoch kusoch - neidentický pár),  znehodnotenie tovaru.

Zistené zjavné vady je zákazník povinný okamžite oznámiť predávajúcemu, ktorý zjedná nápravu formou výmeny tovaru alebo vrátením kúpnej ceny. Neskoršie reklamácie tohto typu nebude predávajúci akceptovať a takáto reklamácia je neoprávnená.

Predávajúci nezodpovedá za vady ak: zákazník spôsobil vadu tovaru sám, zákazník pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z ceny tovaru; vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním, boli porušené ochranné plomby na tovare, boli vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí, sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby, alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti, vznikli v dôsledku živelnej katastrofy, boli spôsobené (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním tovaru, jeho nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym servisom, nesprávnym použitím prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca, vzniknú na tovare po uplynutí doby životnosti.

Reklamačný poriadok

Na všetky ponúkané výrobky je poskytovaná štandardná dvojročná záručná doba. Pre podnikateľské subjekty 6mesačná záručná doba.

V prípade uplatnenia reklamácie postupujte nasledovne.
Zašlite elektronickou poštou číslo faktúry a dátum vystavenia z dokladu o úhrade za kúpený tovar. Nezabudnite uviesť názov a kód výrobku a popis chyby. Po spoločnom dohovore zašlite reklamovaný výrobok na adresu skladu dodávateľa. Zásielky zaslané na dobierku nebudú prijaté. Dodávateľ sa zaväzuje vybaviť reklamáciu v čo najkratšom termíne, nie dlhšie ako v zákonnej dobe 30 dní od prevzatia tovaru k reklamácii. Dodávateľ hradí poštovné na zaslanie  výrobku späť zákazníkovi.  

Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

 

 Ochrana osobných údajov

  1. V prípade, ak je kupujúci fyzickou osobou, berie na vedomie, že predávajúci bude v súvislosti s uzatvorenou Zmluvou ako aj v rámci predzmluvných vzťahov spracúvať jeho osobné údaje. V prípade podľa predchádzajúcej vety bude kupujúci na účely tohto článku označený aj ako „dotknutá osoba“ a predávajúci ako „prevádzkovateľ“. Prevádzkovateľ je tiež oprávnený v rozsahu podľa tohto článku spracúvať i osobné údaje o kontaktných zamestnancoch alebo iných kontaktných osobách kupujúceho pri plnení Zmluvy, ktorými sa rozumejú najmä štatutárni zástupcovia kupujúceho alebo iní zástupcovia kupujúceho (aj v prípade ak je kupujúcim právnická osoba), ak budú prevádzkovateľovi poskytnuté (na účely tohto článku tiež označené ako „dotknutá osoba“), pričom sa kupujúci v tomto prípade zaväzuje zabezpečiť poskytnutie všetkých informácií a poučení v zmysle tohto článku týmto osobám, za čo preberá plnú zodpovednosť. Dotknutá osoba uzavretím Zmluvy s prevádzkovateľom zároveň vyhlasuje, že všetky ňou poskytnuté údaje sú pravdivé, správne, úplné a že všetky prípadné zmeny týchto údajov bude bezodkladne oznamovať prevádzkovateľovi.

  2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“), ktoré sú účinné od 25. 5. 2018.

  3. Prevádzkovateľ bude o dotknutej osobe spracúvať osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého a/alebo prechodného bydliska, korešpondenčná adresa, emailová adresa, telefónne číslo ak ide o fyzickú osobu podnikateľa tak aj údaje v rozsahu: adresa miesta podnikania, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie (ďalej len ako „osobné údaje“) a tieto osobné údaje bude spracúvať na účely obchodného styku prevádzkovateľa a dotknutej osoby, v rámci čoho najmä na účely uzatvorenia, plnenia a existencie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou, odosielanie obchodných a technických správ a ďalšiu komunikáciu v súvislosti so Zmluvou. Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať tiež na účely kontaktovania tzv. kontaktných zamestnancov alebo iných kontaktných osôb kupujúceho v súvislosti s predzmluvnými ako aj zmluvnými vzťahmi s prevádzkovateľom. Osobné údaje je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať po dobu trvania Zmluvy, až do definitívneho vysporiadania všetkých záväzkov zmluvných strán z nej, a po dobu najviac 2 rokov odo dňa definitívneho vysporiadania všetkých záväzkov zmluvných strán zo Zmluvy. Dlhšiu dobu je možné osobné údaje dotknutých osôb spracúvať len ak je to nevyhnutné podľa príslušných právnych predpisov, resp. ak je to nevyhnutné na dobu potrebnej archivácie osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu. Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

  4. Prenos osobných údajov dotknutej osoby do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

  5. Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní

  6. Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, t.j. aj ich poskytnutie prevádzkovateľovi na účel špecifikovaný v ods. 3 tohto článku je dobrovoľné, avšak súčasne nevyhnutné na účely uzatvorenia, plnenia a existencie Zmluvy. Ak dotknutá osoba osobné údaje neposkytne, nie je možné uzatvoriť Zmluvu.

  7. Prevádzkovateľ sa zaväzuje o získaných osobných údajoch dotknutej osoby zachovávať mlčanlivosť a tieto považuje za dôverné.

  8. Dotknutá osoba berie na vedomie, že jej osobné údaje môže prevádzkovateľ poskytnúť nasledovným príjemcom: osobám, ktoré vykonávajú sprostredkovateľskú alebo inú činnosť obdobnú sprostredkovateľskej pri uzatvorení Zmluvy, partnerom prevádzkovateľa a to v takom prípade, ak je to potrebné na zabezpečenie plnenia Zmluvy, subjektom, ktoré sú osobami/ subjektmi priamo alebo nepriamo majetkovo alebo personálne prepojenými s prevádzkovateľom, osobám ktorým prevádzkovateľ postúpi alebo má v úmysle postúpiť pohľadávku/-y voči dotknutej osobe zo Zmluvy, osobám ktoré poskytujú prevádzkovateľovi poradenské služby (právnym zástupcom, audítorom, daňovým poradcom, subjektom spracúvajúcim účtovníctvo prevádzkovateľa, exekútorom, súdom a/alebo iným orgánom verejnej moci v súvislosti s výkonom verejnej moci, napr. kontrolnej činnosti týkajúcej sa činnosti prevádzkovateľa). Iným príjemcom je prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby oprávnený sprístupniť len v prípadoch, kedy je to stanovené platnou právnou úpravou.

  9. V prípade ak prevádzkovateľ poverí spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadenia GDPR tretiu osobu – sprostredkovateľa, je povinný o tejto skutočnosti informovať dotknutú osobu, ak tak skôr neurobí samotný sprostredkovateľ a poskytne jej potrebné informácie v zmysle príslušných právnych predpisov. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovate­ľov dbá na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a na schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných údajov.

  10. Dotknutá osoba má právo na prístup ku svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto osobné údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti dotknutej osoby kópiu týchto osobných údajov.

  11. Pokiaľ dotknutá osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ výslovne nepožiada o iný spôsob poskytnutia.

  12. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.

  13. Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:
   1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
   2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
   3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa ods. 20. tohto článku,
   4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
   5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
   6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

  14. Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:
   1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
   2. na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
   3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
   4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
   5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

  15. Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí žiadosť dotknutej osoby ako dôvodnú.

  16. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:
   1. napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa ods. 20. tohto článku, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
   2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
   3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
   4. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

  17. Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.

  18. Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

  19. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

  20. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:
   1. právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
   2. spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,
   3. spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

  21. Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu podľa ods. 20. bodu b. tohto článku, jej osobné údaje prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.

  22. Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

  23. Dotknutá osoba má právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

  24. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom základe.

  25. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním zodpovednej osoby alebo prevádzkovateľa so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom.

  26. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.

  27. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

  28. Dotknutá osoba sa môže so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov obrátiť na ustanovenú zodpovednú osobu prevádzkovateľa elektronicky na emailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

  29. Kupujúci uzatvorením Zmluvy potvrdzuje, že sa s týmito informáciami oboznámil, že o tomto spracúvaní a dostupných informáciách o spracúvaní osobných údajov v podmienkach prevádzkovateľa oboznámil aj kontaktných zamestnancov, resp. iné kontaktné osoby, ktorých osobné údaje prevádzkovateľovi poskytol a kupujúci voči týmto osobám splnil informačnú povinnosť v rozsahu požadovanom všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

Overené zákazníkmi

100% Zákazníkov odporúča obchod

O nás

Spoločnosť KERA D.L.K. s.r.o. sa zaoberá predajom bytového textilu ako sú záclony, obliečky, obrusy, prehozy, uteráky a ďalšie. Ponúkame výrobky s mimoriadnou snahou o inováciu, kde sa kladie dôraz na kvalitu spracovania i moderný dizajn a vzhľad.

Tovar je zo všetkých obľúbených materiálov, ako je bavlna, bavlnený satén, polyester, krep, bambusový satén alebo flanel.

Kontakt na predajne

Predajňa Čadca:
A.Hlinku 2247, Čadca
Pracovné dni: 7:30 - 15:30, Víkend zatvorené
Telefon: 041 / 433 4930