Obchodné a dodacie podmienky

 

Prevádzkovateľ (dodávateľ)

v zast.: Petr Dorda

Kera.sk d.l.k.
A.Hlinku 2247, Čadca
IČO: 0036002712
DIČ: 2020422712

Objednávateľ (zákazník, kupujúci)

je osoba, alebo spoločnosť, ktorá si vybrala služby alebo tovar na našich stránkach (*1).
 

 

Objednanie tovaru

Objednávateľ musí uviesť pri registrácii pravdivo všetky povinné údaje. Objednávka je príkazom pre prevádzkovateľa na vystavenie presnej objednávky od objednávateľa (berú sa do úvahy zľavy, ktoré systém nevie započítať, zodpovedanie otázok ohľadom tovaru).
Všetky objednávky podané prostredníctvom jedného z internetových obchodov (*1) sú záväzné, pokiaľ ich prevádzkovateľ potvrdí a zmení stav na "potvrdená".


Niektoré ponúkané produkty sú vyrábané na základe objednávky. Presný termín dodania bude dojednaný telefonicky, alebo emailom. Preferovaný termín dodania je možno zadať pri zostavovaní objednávky do poznámky. Zasielanie tovaru do zahraničia je možné a bude vždy dohodnuté pomocou emailu.

Ceny na našej stránke sú uvedené vrátane 20% DPH. Ceny sú maloobchodné. Veľkoobchodné ceny poskytneme odberateľom po preverení údajov – IČO.

 

Využívanie našich poskytovaných zliav

Zľavy nie je možné kombinovať. Nárok na zľavu uplatníme po prijatí a kontrole objednávky. Pokiaľ výška objednávky po uplatnení zľavy klesne pod 75 Eur, poštovné bude pripočítané.

 

Termíny dodania objednaného tovaru
 

Objednaný tovar z našej ponuky je odosielaný ihneď po pripísaní platby na účet. V prípade dobierky tovar zasielame ihneď, pokiaľ je dostupný na sklade, inak až po doplnení skladu (o dobe doručenia Vás ihneď informujeme pri zmene stavu objednávky na "Potvrdená"). Termíny vybavenia objednávky sa pohybujú v rozpätí od 1 - 10 pracovných dní. Pri dlhšom termíne Vás na to upozorníme.

 

Prevzatie zásielky

Zákazník je povinný si pri prevzatí zásielky,  bezodkladne skontrolovať obsah zásielky a akúkoľvek námietku vyjadriť čo najskôr, najneskôr do 7 dní od prevzatia.

 

Storno objednávky


Objednávateľ môže svoju objednávku stornovať e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Ako predmet emailu musí byť uvedené slovo STORNO.

Pokiaľ objednávku riadne stornoval v čase, keď ešte tovar nebol zaslaný, bude mu zaplatená kúpna cena vrátená - odoslaná do 15 pracovných dní späť bezhotovostným prevodom.  Pokiaľ bola objednávka STORNOVANÁ v čase, kedy bola odoslaná a nevyzdvihnutá kupujúcim (pri platbe prevodom, alebo na dobierku), predávajúci má právo žiadať kupujúceho - objednávateľa o náhradu poštovných nákladov (vynaložených smerom ku kupujúcemu a návrat balíka k predávajúcemu).

 

Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom

V zmysle § 12 zákona, bod 1 O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od  uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote priložený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade osobného odberu v priestoroch predávajúceho, t.j. ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobnv priestoroch miesta predávajúceho.

Tovar je kupujúci  povinný vrátiť  úplný, s pôvodným obalom, nepoškodený, v prípade textíli nepraný ( tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť -napr. z hygienických dôvodov matrace, spodná bielizeň...),, v stave v akom tovar prevzal (akceptuje sa samozrejme, že tovar nebolo možné zložiť do pôvodného tvaru, napríklad v prípade posteľných obliečok).

Predávajúci si vyhradzuje právo pri vrátení tovaru účtovať storno poplatok v prípade ak pri vrátení tovaru vzniknú nevyhnutné náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu.

Lehota na vrátenie penazi 15 dní: 108/2000 ZÁKON o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji § 12 Odstúpenie od zmluvy 4b.

KEDY NIE JE MOŽNÉ odstúpiť od zmluvy (vybrané zo zákona  č. 108/2000 Z. z, .§ 12 zákona):

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
a) poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na
odstúpenie od zmluvy podľa odsekov 1 až 3,
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu,
ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo *tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,
d) predaj zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov,22) ktoré spotrebiteľ rozbalil,
e) predaj novín, časopisov a periodickej tlače,
f) lotérie a iné podobné hry.21)

Upozornenie týkajúce sa textilu: Dôkladne si skontrolujte pri prevzatí tovaru stav dodaného tovaru. Pokiaľ objavíte fliačiky, alebo inú vadu vo farebnom prevedení, v žiadnom prípade sa nesnažte túto vadu vyprať, ale požiadajte o výmenu v rámci 7 dňoch podľa vyššie spomenutého zákona.  
Obrázky od výrobcu sú informatívne. Môže nastať posun vo vzore pri obliečkach, za ktorú nenesieme zodpovednosť. V tomto prípade žiadame výrobcu o dodanie zhodných párových kusov.

Darčeky k objednávke: v prípade odstúpenia od zmluvy, zákazník je povinný vrátiť tovar spolu s darčekom, ktorý mu bol zaslaný.

Dodatočná informácia:
V súlade s ust. § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení (ďalej len „zákon“) je zrejmé, že pokiaľ bol tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa (vrátane úpravy dĺžky, šírky a obšitia záclony), spotrebiteľ nemôže od takejto zmluvy odstúpiť.

 

Doklady potrebné k identifikácii (pri odstúpení od zmluvy, príp. reklamácia)


Kupujúci je povinný spolu s tovarom, ktorý zasiela na našu adresu skladu fa KERA do Čadce na A.Hlinku 2247  - priložiť všetky doklady týkajúce sa kúpy. 

1. Kópiu faktúry za tovar (originál je súčasť balíka)
2. Originál obal aj so všetkými štítkami a farebnými označeniami tovaru (iba v prípade odstúpenia od zmluvy, prípadne výmeny tovaru za iný vrámci prvých 7 dní - viď Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom).
3. Kópiu dokladu o zaplatení (platba požadovanej čiastky - príjmový doklad od kuriéra, príp. doklad o zaplatení na pošte, alebo kópia platobného príkazu - príp. iný doklad preukazujúci úhradu)
4. Sprievodný list spolu s kompletnými údajmi a požiadavkami. V prípade odstúpenia od zmluvy - uviesť aj číslo účtu, kde bude požadovaná čiastka za tovar vrátená.

Pokiaľ chýbajúce dokumenty nebudú súčasťou balíka, vyzveme Vás emailom na doplnenie.
Lehota na zaslanie chýbajúcich dokumentov (stačí zaslať oskenované) sa predlžuje o 5 dní.
Pri nesplnení tejto lehoty vrátime zákazníkovi tovar naspať.Zodpovednosť za vady

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena, ak bol kupujúci na to upozornený.  Zákazník je povinný skontrolovať dodaný tovar pri jeho prevzatí a reklamovať zjavné vady. Za zjavné vady sú považované vady zistiteľné pri preberaní tovaru, a to najmä: množstevný a sortimentný rozdiel, nesprávny rozdiel mimo povolenej odchýlky pri posteľných obliečkach, plachtách a iných textíliách (1-3cm), nesprávne strihaná a použitá látka (zjavný a viditeľný rozdiel pri dvoch kusoch - neidentický pár),  znehodnotenie tovaru.

Zistené zjavné vady je zákazník povinný okamžite oznámiť predávajúcemu, ktorý zjedná nápravu formou výmeny tovaru alebo vrátením kúpnej ceny. Neskoršie reklamácie tohto typu nebude predávajúci akceptovať a takáto reklamácia je neoprávnená.

Predávajúci nezodpovedá za vady ak: zákazník spôsobil vadu tovaru sám, zákazník pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z ceny tovaru; vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním, boli porušené ochranné plomby na tovare, boli vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí, sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby, alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti, vznikli v dôsledku živelnej katastrofy, boli spôsobené (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním tovaru, jeho nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym servisom, nesprávnym použitím prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca, vzniknú na tovare po uplynutí doby životnosti.

 

Reklamačný poriadok

Na všetky ponúkané výrobky je poskytovaná štandardná dvojročná záručná doba. Pre podnikateľské subjekty 6mesačná záručná doba.

V prípade uplatnenia reklamácie postupujte nasledovne.
Zašlite elektronickou poštou číslo faktúry a dátum vystavenia z dokladu o úhrade za kúpený tovar. Nezabudnite uviesť názov a kód výrobku a popis chyby. Po spoločnom dohovore zašlite reklamovaný výrobok na adresu skladu dodávateľa. Zásielky zaslané na dobierku nebudú prijaté. Dodávateľ sa zaväzuje vybaviť reklamáciu v čo najkratšom termíne, nie dlhšie ako v zákonnej dobe 30 dní od prevzatia tovaru k reklamácii. Dodávateľ hradí poštovné na zaslanie  výrobku späť zákazníkovi.
 

 

Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

Overené zákazníkmi

100% Zákazníkov odporúča obchod

O nás

Spoločnosť KERA D.L.K. s.r.o. sa zaoberá predajom bytového textilu ako sú záclony, obliečky, obrusy, prehozy, uteráky a ďalšie. Ponúkame výrobky s mimoriadnou snahou o inováciu, kde sa kladie dôraz na kvalitu spracovania i moderný dizajn a vzhľad.

Tovar je zo všetkých obľúbených materiálov, ako je bavlna, bavlnený satén, polyester, krep, bambusový satén alebo flanel.

Kontakt na predajne

Predajňa Čadca:
A.Hlinku 2247, Čadca
Pracovné dni: 7:30 - 15:30, Víkend zatvorené
Telefon: 041 / 433 4930